Na vašej bezpečnosti
nám záleží.

Preto ochranu vašich osobných údajov berieme vážne.

Ochrana osobných údajov

Ak patríte medzi našich zákazníkov, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Na tejto podstránke sa dozviete viac o ochrane osobných údajov, zásadách a právach, ktoré máte v súvislosti s nariadením GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca vašich osobných údajov

Traduco, s.r.o., Azalková 4, 821 01 Bratislava, IČO: 46 949 445, DIČ: 2023666986. Spoločnosť Traduco, s.r.o. prevádzkuje webové stránky www.traduco.sk a vystupuje ako správca vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na mailovej adrese info@traduco.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov a nariadením GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností alebo udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov a nariadenia GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail/telefón, meno a priezvisko nevyhnutne potrebujeme na poskytovanie našich služieb (prekladateľské, tlmočnícke, korektorské a lektorské služby)
 • Vedenie účtovníctva: Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Webové stránky a cookies

Naše webové stránky sú úplne statické, pri vašej návšteve teda nespracúvame žiadne osobné údaje a nepoužívame ani súbory cookies.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov, najmä:

 • osobné údaje v elektronickej podobe sú vždy zabezpečené heslom a zálohované,
 • využívame a neustále aktualizujeme antivírusový softvér,
 • pri zabezpečení wifi používame protokol WPA-2 Personal s kódovaním.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup iba predstavitelia našej spoločnosti, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a musia osobné údaje spracúvať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

 • Účtovnícke služby – superfaktura.sk, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava
 • Účtovnícke služby – TIKOMP, s.r.o., Udiča 480, 018 01 Udiča

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov realizujeme na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@traduco.sk.

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vás v lehote informujeme 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Ak sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
 • Právo na prenos údajov. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup s lehotou 30 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou (napr. evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom). V tomto prípade zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že predstavitelia našej spoločnosti, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.